top of page

跨洲學程

行政人員

李長晏.jpg

李長晏 教授

NCHU 學程主任

Email: changyen@nchu.edu.tw

Tel: +886-4-2284-0880 #599

1. 訂定學程事務規範。
2. 其他學程相關事宜。

3. 舉辦年度三校主管會議。

csm_TRIM_Board_Meeting_Rektor__Foto_John

Prof. Dr. Stefan Bleiweis

HKA 學程主任

Email: stefan.bleiweis@h-ka.de

Tel.: +49 (0) 721 925-1953

1. 訂定學程事務規範。
2. 其他學程相關事宜。

3. 舉辦年度三校主管會議。

logo_udem.gif

Prof. Dr. William Steinwascher

UDEM 學程主任

Email: william.steinwascher@udem.edu

Tel.: +52 (81) 8215 10 00 Ext. 1359

1. 訂定學程事務規範。
2. 其他學程相關事宜。

3. 舉辦年度三校主管會議。

2000px-Hska_logo_small.svg.png

Chiara Piva

HKA 行政辦事員

Email: trim.w@hs-karlsruhe.de

Tel.: +49 (0) 721 925-1986

1. 學程相關校內行政。
2. 學程學生事務。
3. 合作學校溝通。

nchu_logo.png

Claire Kuo

NCHU 行政辦事員

Email: tmpgs@dragon.nchu.edu.tw

Tel: +886-4-2284-0880 #598

1. 學程相關校內行政。
2. 學程學生事務。
3. 合作學校溝通。

bottom of page